Audyt procesu wdrażania nowych pracowników


          Audyt procesu wdrażania nowych pracowników jest formą oceny, na ile wypracowany i realizowany standard wdrażania nowych pracowników działa efektywnie. Ocenie poddawany jest zarówno sam proces pod kątem zawartości informacyjnej (na ile informacje przekazywane nowemu pracownikowi na etapie wdrażania zwiększają jego orientację, a nie powodują przytłoczenia nadmiarem danych, nie do końca potrzebnych na tym etapie), jak i jego realizacja w praktyce.

Audytorzy dokonują zatem przeglądu dokumentacji i oceniają je pod kątem ich przydatności na etapie wdrażania, formułując zalecenia pozwalające usprawnić proces w przyszłości. Drugim elementem procesu jest obserwacja realizacji założonego standardu w praktyce, czyli na ile nowy pracownik wdrażany jest na stanowisku pracy zgodnie z zasadami.

W oparciu o poczynione obserwacje powstaje raport opisujący, na ile założony w procedurach firmowych standard wdrażania nowego pracownika realizowany jest w praktyce. Raport zawiera również zalecenia dotyczące możliwości udoskonalenia sposobów wdrażania nowych pracowników na stanowisku.