OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

BUDOWANIE MODELI
I PROFILI KOMPETENCYJNYCH

Modele kompetencyjne są dla pracowników drogowskazem, dzięki nim wymagania dotyczące konkretnych stanowisk pracy są wystandaryzowane
i obiektywnie określone, co umożliwia bardziej świadome kierowanie własnym rozwojem w drodze do zmiany stanowiska pracy lub awansu.

Budowanie modeli kompetencyjnych - OPEN Poznań

Modele kompetencyjne są dla pracowników drogowskazem, dzięki nim wymagania dotyczące konkretnych stanowisk pracy są wystandaryzowane
i obiektywnie określone, co umożliwia bardziej świadome kierowanie własnym rozwojem w drodze do zmiany stanowiska pracy lub awansu.

Budowanie modeli kompetencyjnych - OPEN Poznań

Wykorzystanie modelu kompetencyjnego:

 • Wsparcie rekrutacji poprzez jasno zdefiniowane kompetencje poszukiwanego pracownika,
 • Adaptacja nowych pracowników – nowy pracownik otrzymuje
  informacje na temat oczekiwań firmy i kryteriów oceny zachowań, postaw i efektów pracy,
 • Ułatwiony system zastępowalności, ponieważ wiadomo jakie osoby mogą wykonywać te same zadania,
 • Wsparcie zarządzania kalendarzem urlopów,
 • Ścieżki kariery – znając wymagane kompetencje na wyższym stanowisku, każdy wie co trzeba osiągnąć, by piąć się w górę,
 • Ocenianie pracowników – poznanie mocnych i słabych stron zespołu,
 • Wsparcie decyzji dotyczących zatrudnienia nowego pracownika / stworzenia nowego stanowiska,
 • Efektywniejsze delegowanie zadań,
 • Bardziej precyzyjne dopasowanie szkoleń,
 • Lepiej wydatkowy budżet na rozwój i szkolenia.

Sposób pracy:

Model kompetencji i związany z nim system ocen okresowych oraz system motywacyjny stanowią ważny element zarządzania, gdyż pełnią zarówno funkcje motywacyjne, jak i informacyjne; znacząco wspomagają podejmowanie decyzji kadrowych w firmie (awanse, przeszeregowania). Jeżeli jednak mają być skutecznym narzędziem w sferze motywacji pracowniczej, ważne, by jak najlepiej dopasować je do specyfiki danej branży i organizacji. Jeżeli system będzie zbyt trudny, skomplikowany bądź mało czytelny – zamiast wspierać proces zarządzania, może go utrudniać, stając się kolejnym niewygodnym obowiązkiem. Dlatego właśnie proponujemy pracę wg schematu:

BUDOWA MODELU – WDROŻENIE – WERYFIKACJA

WPROWADZENIE DO BUDOWY MODELU…

 • Analiza oczekiwań organizacji i dotychczasowej dokumentacji
 • Przeprowadzenie warsztatów dot. tematyki matryc kompetencji dla poszczególnych działów
 • Przygotowanie gotowych narzędzi dla każdego działu – arkusze i harmonogram dalszych działań

WDROŻENIE…

 • Przygotowanie metodologii wdrażania modelu
 • Nadzór merytoryczny nad wdrożeniem
 • Przeprowadzenie szkoleń dotyczących stosowania wypracowanego modelu w codziennej praktyce
  zarządczej

WERYFIKACJA…

 • Badanie skuteczności narzędzi
 • Modyfikacja/optymalizacja narzędzi
 • Ocena skuteczności wprowadzonych działań
 • Follow up

ETAP I/

WPROWADZENIE/ AKTUALIZACJA MODELU KOMPETENCJI

CELE:
 • zapoznanie z założeniami i metodologią budowy
  modeli kompetencyjnych
 • dostosowanie metodologii do potrzeb i specyfiki
  działań pracowników firmy
 • nazwanie i wybór kluczowych kompetencji dla grup
  stanowisk
 • behawioralny opis poziomów kompetencji
 • budowanie ścieżek rozwoju kariery
sposób pracy:
warsztaty, konsultacje indywidualne

ETAP II/

DOSTOSOWANIE NARZĘDZI DO MODELU KOMPETENCJI

CELE:
 • budowanie spójnych narzędzi zarządczych –
  opracowanie spójnego arkusza dla wszystkich
  działów firmy
 • przygotowanie zaleceń dotyczących oceniania
  pracy w poszczególnych działach
 • opracowanie macierzy zadań dla pracowników
  w poszczególnych działach
 • przygotowanie harmonogramu komunikacji
  wprowadzanego systemu
sposób pracy:
szkolenia, warsztaty, konsultacje indywidualne

ETAP iiI/

PROWADZENIE ROZMÓW Z PRACOWNIKAMI

CELE:
 • weryfikacja przygotowanych matryc i arkuszy
 • omówienie zaleceń związanych ze standardową
  rozmową cykliczną, okresową, podsumowującą
 • przygotowanie do prowadzenia rozmowy okresowej
  z pracownikami – ćwiczenia, scenki, praca
  z kamerą (ew.)
 • opracowanie metodologii, narzędzi
  motywowania/podejmowania dalszych działań
  rozwojowych związanych z osiąganymi przez
  pracowników efektami pracy
sposób pracy:
warsztaty, konsultacje indywidualne

ETAP Iv/

FOLLOW UP

CELE:
 • omówienie przebiegu i analiza wyników
  przeprowadzonych rozmów
 • omówienie wniosków i zaleceń na następny rok,
 • opracowanie metodologii systemu motywacyjnego
  związanego z modelem kompetencj
sposób pracy:
warsztaty, konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne towarzyszące systemowi warsztatów:

 • indywidulana praca z trenerem każdego uczestnika przy tworzeniu matryc kompetencji dla własnego zespołu
 • dopasowanie narzędzia zgodnie ze specyfiką działu i zadaniami zespołu
 • sprawdzenie przygotowanych matryc i indywidualny feedback dla każdego uczestnika