Coaching menedżerski


          Coaching menedżerski skierowany jest do osób zarządzających i nastawiony jest na doskonalenie umiejętności zarządzania. Zadaniem menedżera jest dokonanie wspólnie z coachem przeglądu sposobu zarządzania celem określenia mocnych i słabych stron w swoim funkcjonowaniu na stanowisku kierowniczym. W ten sposób wyłonione zostają obszary do poprawy, nad którymi następnie odbywa się praca indywidualna na sesjach. Praca może dotyczyć umiejętności kontroli i egzekwowania poleceń, delegowania zadań, prowadzenia rozmów z podwładnymi, motywowania do rozwoju itp.

Każdy projekt coachingu menedżerskiego jest w związku z tym unikalny, stanowi bowiem odpowiedź na zapotrzebowanie konkretnej osoby, wspierając ją w bardziej efektywnym i świadomym zarządzaniu.