Development Center


          Development Center jest najpełniejszym i najbardziej trafnym sposobem zbierania informacji o osobach reprezentujących różne stanowiska i pełniących różne funkcje w danej organizacji. Zwykle DC wykorzystywane jest jako narzędzie diagnozy mocnych i słabych stron poszczególnych menedżerów lub specjalistów po to, by móc w trafny sposób zaplanować procesy rozwojowe w organizacji. W trakcie kilkugodzinnego badania uczestnicy mają okazję mierzyć się z różnymi zadaniami po to, by móc ocenić ich potencjał w określonych wcześniej obszarach (jak komunikacja, współpraca, umiejętność kierowania zespołem, prowadzenie rozmów, umiejętność rozwiązywania konfliktów, itp.).

Zestaw i zawartość badanych kompetencji jest każdorazowo uzgadniana z Klientem. W trakcie badania uczestnicy biorą udział w zadaniach grupowych, indywidualnych, wywiadzie oraz wypełniają testy. Zachowania uczestników w trakcie badania są rejestrowane, a następnie oceniane przez asesorów zewnętrznych i wewnętrznych (specjalnie przeszkolonych pracowników tej samej firmy). Po zakończeniu badania przygotowywane są raporty indywidualne, istnieje także możliwość przeprowadzenia sesji informacji zwrotnych dla uczestników badania. W trakcie takiego spotkania każda z uczestniczących w badaniu osób zapoznawana jest z wynikami raportu, uzyskując informacje o swoich mocnych stronach i obszarach do poprawy. Bazując na uzyskanych przez poszczególne osoby wynikach można zaplanować następnie indywidualne ścieżki rozwoju dla każdej z nich, zapewniając działania rozwojowe adekwatne dla stwierdzonych deficytów.