Diagnoza zespołu


          Diagnoza zespołu służy określeniu mocnych stron zespołu oraz obszarów do dalszego rozwoju.

Diagnozę zespołu zwykle przeprowadza się w oparciu o wywiady indywidualne z jego uczestnikami, służące zebraniu informacji na temat problemów pojawiających się w codziennej komunikacji i współpracy pomiędzy członkami zespołu.

Elementami diagnozy może być również obserwacja zespołu w codziennej pracy, prowadzone są też wywiady z osobami zarządzającymi na temat obserwowanych trudności i problemów.

Etap diagnozy zespołu stanowi zwykle fazę przygotowawczą dla zaprojektowania i przeprowadzenia zajęć mających na celu udoskonalenie procesów współpracy i komunikacji w zespole.

W zależności od poziomu gotowości zespołu zajęcia takie mogą mieć charakter zajęć integracyjnych, w którym zespół, realizując wspólnie przygotowane wcześniej zadania ma okazję poddać refleksji swój sposób współdziałania i wyciągnąć wnioski co do dalszej współpracy, lub charakter otwartej dyskusji na temat mocnych i słabych stron zespołu, kończącej się wypracowaniem zaleceń na przyszłość. Zalecenia te mogą zostać również spisane i powielone w formie dokumentu wewnętrznego, obowiązującego wszystkich członków zespołu