Mediacje w konflikcie


          Mediacje w konflikcie dotyczą zarówno osób, jak i całych działów, których współpraca ma zostać udoskonalona. Na etapie poprzedzającym mediacje mediator, specjalizujący się w analizie i rozwiązywaniu konfliktów, gromadzi informacje, prowadząc wywiady indywidualne z osobami zaangażowanymi w konflikt. Pozwala mu to na dokonanie pogłębionej diagnozy konfliktu i wstępne określenie możliwych do zastosowania rozwiązań.

Następnie mediator organizuje wspólne spotkanie, w którym udział biorą strony konfliktu. Ich zadaniem jest dyskusja na temat istniejącego konfliktu i wypracowanie rozwiązań satysfakcjonujących wszystkich zainteresowanych. Zadaniem mediatora natomiast jest dbanie o przestrzeganie zasad obowiązujących podczas mediacji oraz ułatwianie stronom wzajemne zrozumienie i dojście do końcowego porozumienia. Porozumienie zostaje następnie spisane, a pozostające w konflikcie strony wybierają osobę (często spośród przełożonych), która nadzorować będzie proces jego realizacji w codziennej współpracy.