OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Diagnoza zespołu

zadzwoń do nas

tel: +48 616 622 400

    Diagnoza zespołu służy określeniu mocnych stron zespołu oraz obszarów do rozwoju.

Zazwyczaj diagnozę przeprowadza się w formie wywiadów indywidualnych z poszczególnymi członkami zespołu w celu zdefiniowania głównych problemów występujących w procesie komunikacji i współpracy.

Elementami diagnozy może być także obserwacja zespołu w codziennej pracy oraz przeprowadzenie wywiadów z osobami zarządzającymi zespołem na temat obserwowanych trudności i problemów w prowadzonym zespole.

Etap diagnozy zespołu stanowi zwykle fazę przygotowawczą dla zaprojektowania i przeprowadzenia zajęć mających na celu udoskonalenie procesów współpracy i komunikacji w zespole.

W zależności od poziomu gotowości zespołu zajęcia takie mogą mieć charakter zajęć integracyjnych, w którym zespół, realizując wspólnie przygotowane wcześniej zadania ma okazję poddać refleksji swój sposób współdziałania i wyciągnąć wnioski co do dalszej współpracy. Może mieć również charakter otwartej dyskusji na temat mocnych i słabych stron zespołu, kończącej się wypracowaniem zaleceń na przyszłość. Zalecenia te mogą zostać również spisane i powielone w formie dokumentu wewnętrznego, obowiązującego wszystkich członków zespołu.