OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Polityka prywatności

Dokładamy wszelkich starań, by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119/1) – zwane „RODO”.

Niniejsza polityka określa zasady przetwarzania danych osobowych przez OPEN Konsultacje i Szkolenia oraz prawa osób, których dane dotyczą.

 

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

 1. bezpośrednio od Państwa,
 2. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

Kto jest administratorem Państwa danych?

OPEN Konsultacje i Szkolenia (spółka cywilna) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Serbskiej 6a/1 61-696 Poznań. Wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Ewę Orlik-Marciniak pod numerem: 004829/99 (Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły) i Annę Krawulską-Biegańską pod numerem: 15369/95/S (Urząd Miasta Poznania – Wydział Działalności Gospodarczej) NIP: 779-226-33-50, REGON: 300076181, tel. 61 66 22 400, mail: biuro@open-szkolenia.pl

Jakie dane przetwarzamy?

OPEN przetwarza następujące kategorie danych:

 1. dane kontaktowe;
 2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
 3. dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług rozwojowych;
 4. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty usług OPEN (np. o usługach OPEN, z których korzystali Państwo wcześniej).

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa prośbę przed zawarciem umowy,
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z OPEN,
 3. w celu wykonania umowy zawartej z OPEN na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
 4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na OPEN, np. wystawienia faktury lub rachunku,
 5. w celu założenia i administrowania Państwa konta „strefa klienta” zintegrowanego z systemami informatycznymi/serwisami internetowymi OPEN,
 6. w celach marketingowych usług OPEN.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z OPEN, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną OPEN w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości w formie pisemnej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez OPEN jest legalne.

Jak skontaktować się z nami?

Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu 61 66 22 400 lub e-mailowo pod biuro@open-szkolenia.pl

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 1. zawarcie i wykonanie umowy z OPEN,
 2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na OPEN (np. wystawienie faktury),
 3. wyrażona przez Państwa zgoda.

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom z nami współpracującymi i wykonującymi zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz, np. trenerom prowadzącym dla Państwa usługę. 

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od OPEN dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych usług OPEN mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z OPEN lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić OPEN i jakie mogą być podnoszone wobec OPEN.

 

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

 

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

 

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z OPEN na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

 

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

 

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).