Prowadzenie rozmów oceniających


– jak unikać błędów oceniania?

          Rozmowa oceniająca jest najważniejszym elementem oceny pracy. Jest to jedno z istotniejszych zadań kierownika, które przełożony musi zaliczyć do swoich obowiązków niezależnie od tego, czy istnieje formalny system ocen, czy nie.

Czasami przeprowadzona rozmowa ma tak daleki od oceny i ulotny charakter, że pracownik wcale nie dostrzega, iż spotkanie to dotyczy oceny jego pracy. A przecież to właśnie w trakcie tej rozmowy przełożony może lepiej poznać swojego pracownika, przedstawić mu powody takiej oceny, wyznaczyć następne zadania, motywując go do dalszego rozwoju.

Podwładny natomiast może uzyskać informację o tym, jak jest spostrzegany, jakie są jego mocne strony i ograniczenia i wziąć aktywny udział w ustalaniu zadań na najbliższy okres. Rozmowa ta służy także uzasadnieniu podejmowanych decyzji personalnych.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

  • Narzędzia przekazywania konstruktywnego informacji zwrotnych.
  • Jak przeprowadzić skuteczną rozmowę oceniającą?
  • Jak uniknąć błędów w sytuacji oceniania, czyli co robić, by sytuacja oceny nie była kojarzona z „być albo nie być” w organizacji?
  • Tworzenie indywidualnego planu wprowadzanych zmian we własnym stylu zarządzania.