Warsztaty antymobbingowe – przeciwdziałanie, reagowanie, konsekwencje i odpowiedzialność


          Wystąpienie mobbingu w zakładzie pracy niesie za sobą duże ryzyko utraty reputacji, a także odpowiedzialność cywilną (finansową), a nawet karną pracodawcy. Przeciwdziałanie mobbingowi jest obowiązkiem pracodawcy, nie musi być on osobiście zaangażowany w zjawisko mobbingu, ale kodeks pracy nakłada na niego działania prewencyjne przeciwko jego występowaniu.

Szkolenia z warsztatami, skierowanie są do członków komisji antymobbingowych, kadry zarządzającej oraz szeregowych pracowników. Zajęcia mają przeciwdziałać mobbingowi oraz innym niekorzystnym zachowaniom w środowisku pracy, co powinno wpłynąć pozytywnie na kulturę organizacyjną przedsiębiorstw i poprawić relacje pomiędzy pracownikami.

Cele warsztatów antymobbingowych:

  • pomoc pracodawcom w odróżnieniu mobbingu od innych patologicznych zjawisk i zachowań występujących w miejscu pracy;
  • nabycie wiedzy i umiejętności w podejmowaniu środków zapobiegawczych lub zaradczych przeciwko mobbingowi;
  • poznanie metod polubownego rozwiązywania sporów bez potrzeby występowania na drogę sadową;
  • pomoc pracodawcom w realizacji obowiązku przeciwdziałania mobbingowi, wynikającego z Kodeksu Pracy.