Zarządzanie coachingowe


– jak wspierać rozwój podwładnych?

         W każdej organizacji tkwi pewien niewykorzystany potencjał ludzki. Zadaniem efektywnego menedżera jest wspieranie rozwoju podległych mu pracowników, by wydobyć z nich maksimum umiejętności cennych dla organizacji.
Celem proponowanych zajęć jest wyposażenie osoby uczestniczącej w zajęciach w zasób wiedzy i umiejętności, które ułatwią planowanie i wspomaganie rozwoju podwładnych przy wsparciu przeprowadzania sesji coachingowych.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

  • Umiejętność diagnozowania poziomu dojrzałości funkcjonalnej i psychologicznej podwładnych
  • Różne sposoby doboru celów i zadań
  • Umiejętność obserwacji i wyciągania wniosków
  • Planowanie „ścieżki najbliższego rozwoju” podwładnego
  • Wyznaczanie a negocjowanie celów
  • Sposoby przekładania celów na zadania
  • Kontrola cząstkowa jako sposób monitorowania postępów