Zarządzanie talentami


        Zarządzanie talentami to proces wspierania projektów przygotowanych dla pracowników o tzw. wysokim potencjale rozwoju. W wielu organizacjach zwraca się aktualnie uwagę na proces wychowywania następców lub wspierania rozwoju osób kluczowych, a także rozwijania potencjałów. Procesy te służą w dużej mierze zatrzymaniu w organizacji osób, które stanowią lub mogą stanowić w przyszłości potencjalną kadrę zarządzającą lub przewiduje się, że docelowo pełnić będą w firmie stanowiska kluczowe. Osoby te zapraszane są w związku z tym do udziału w projekcie, mającym na celu przygotowanie ich do przyszłego awansu na stanowiska zarządcze lub specjalistyczne.

Udział w projekcie o takim charakterze zapewnia im z jednej strony możliwość uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kwalifikacje fachowe i tzw. miękkie, konsultacje indywidualne służące rozwojowi autorefleksji, z drugiej strony udział w projektach wewnątrzorganizacyjnych służących doskonaleniu procesów wewnętrznych w firmie. Często proces rozpoczyna się i kończy egzaminem, mającym formę badania Development Center, po którym kandydat otrzymuje raport i informacje zwrotne na temat mocnych stron i obszarów do dalszej pracy.